Trzeci wykład z cyklu „Konwersacje Jakubowe” – 26. 04. 2021 r.

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE5ZTBjN2YtZWRkMC00MzM0LTgwNzMtMmM0MDM4NGVjY2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%2266a6eca4-0f1c-4f66-954f-b54cd6628fe5%22%7d

Plakat [pdf] do pobrania